HOTLINE 065-535-6228

Our Products

เครื่องบีบอัดตะกอน (Filter Press)

เป็นอุปกรณ์การรีดตะกอนที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายมานาน อ้นเนื่องจากการออกแบบโครงสร้างที่ง่ายและมีความสามารถในการรีดน้ำออกจากตะกอนสูงแม้นว่าจะเป็นตะกอนที่รีดน้ำออกได้อยากก็ตาม มีต้นทุนการเดินระบบ Filter press เป็นอุปกรณ์ถูกออกแบบให้สามารถรีดน้ำออกจากตะกอนโดยตะกอนมีความแห้งสูงนอกจากนั้น ยังมีบริการในการออกแบบระบบกำจัดตะกอน รวมถึงผลิตเครื่องจักร ติดตั้ง เดินระบบ และฝึกอบรม อย่างครบวงจร