HOTLINE 065-535-6228

Our Products

Static Screen

เครื่องดักขยะที่ใช้งานง่ายสะดวกไม่มีระบบกลไกเคลื่อนไหวในการใช้ งาน น้ำเสียที่เข้ามาจะถูกส่งเข้าสู่รางรับน้ำด้านบนเครื่องดักขยะและไหลแบบ gravity ลงมาสู่ตะแกรงรองรับด้านล่าง ซึ่งตะแกรงมีช่องห่างหลายขนาด เช่น 0.5, 0.75, 1.0, 2.0, 3.0 mm. ลักษณะของตะแกรงเป็นตะแกรงทรงโค้งเอียงตามแนวดิ่ง ซี่ตะแกรงมีลักษณะทรงลิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันซึ่งสามารถปรับองศาเพื่อให้ตะกอนที่แยกออกมาสะสมอยู่บนตะแกรงมากน้อยแตกต่างกันตามความต้องการ