HOTLINE 065-535-6228

Contact us

บริษัท สหพัฒน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
SAHAPAT COPORATION CO.,LTD.

รับติดตั้งปั๊ม และออกแบบการติดตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการติดต้งปั๊มใหม่ หรือการติดตั้งแทนที่ปั๊มตัวเดิม รวมทั้งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปั๊มน้ำของท่าน

สำนักงานใหญ่ (HEAD OFFICE)

ที่อยู่ : เลขที่ 89/502 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

Tel : (+66) 65 535 6228
           (+66) 96 782 9353
           (+66) 87 814 5620

Fax : (+66) 2190 1926

wastewaterthailand@gmail.com