HOTLINE 065-535-6228

Our Products

ถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำตั้งพื้น สำหรับเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคที่ถูกหลักอนามัยฝาถังล็อคสนิทป้องกันน้ำขัง และแมลงจากภายนอกแปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนน้ำสะอาดในถัง นอกจากนี้ตัวถังผลิตด้วย Polyethylene ชนิดพิเศษ